งูสิงธรรมดา

งูสิงธรรมดา หรืองูสิงบ้านหรืองูเห่าตะลาน เป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในวงศ์งูพิษหางกลับ มีความยาวประมาณ 1,400 มม. เมื่อโตเต็มที่และยาว 445 มม. หัวยาวและส่วนหัวกว้างกว่าคอเล็กน้อย ปลายหัวมนตาโตมากลำตัวกลมยาว หางยาวและปลายเรียว

งูสิงธรรมดา ผิวกายปกคลุมด้วยเกล็ด เกล็ดบนหัวเป็นแผ่นกว้าง เกล็ดที่ส่วนหลังส่วนบนของร่างกายมีขนาดใหญ่และมีผิวเรียบ เกล็ดท้องขยายเกล็ดใต้หางเป็นแถวคู่ เกล็ดรอบตัว 15 เกล็ดท้อง 170 เกล็ดและเกล็ดใต้หาง 125

เกล็ดลำตัวส่วนบนมีหัวและหลังส่วนบนครึ่งหนึ่งสีน้ำตาลหรือน้ำตาลอมเขียวด้านหน้าลำตัว ครึ่งหลังของลำตัวมีสีน้ำตาล เกล็ดปกคลุมลำตัวและหางมีแผ่นขอบสีซีดหรือสีขาว ขอบเกล็ดสีขาวขยายออกตามลำดับไปทางด้านหลังของลำตัวและหาง

ทำให้ด้านหลังของลำตัวโดยเฉพาะหางเป็นสีขาวมีตาข่ายสีดำคางใต้คอและท้องสีขาวแกมน้ำตาล ใต้หางสีขาวงูหนุ่มมีจุดสีขาวเล็ก ๆ เรียงกันเป็นแถว (Disorganized) เป็นระยะในส่วนบนของร่างกาย

งูสิงธรรมดา

งูสิงธรรมดา

A big-eyed snake or a house-possessed snake or a cobra. A kind of reptile Classified in the family of vipers (Colubridae)

It is approximately 1,400 mm in length when fully grown and 445 mm in length. The head is slightly longer and the head is slightly wider than the neck. The head is round, the eyes are very big, the body is round and long. Long tail and slender tip The skin is covered with scales. The scales on the head are wide plates. The scales on the upper back of the body are large and have a smooth surface. Expanded belly scales, double rows below the tail, 15 surrounding scales, 170 belly scales, and 125

Upper body scales with head and back half, brown or greenish in front of the body. The second half of the body is brown. Scales covering the body and tail, with pale or white edging. The white scaly edge extends sequentially towards the back of the body and tail.

Makes the back of the body, especially the tail, white with a black net, chin under the neck and brownish-white belly. Under the white tail, the young snake has a row of small white dots. (Disorganized) periodically in the upper body.

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>> ufa1668 <<<

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<